Ergonomische advisering

Werkplekonderzoek

Inleiding
Het werkplekonderzoek heeft als doel om op basis van de klachten de risico’s op de werkplek en in de werkwijze te inventariseren. Na een analyse en overleg met de betrokkenen wordt een advies op maat gegeven. Wanneer hulpmiddelen een duidelijke verbetering tot gevolg zullen hebben, zullen wij zoveel mogelijk rekening houden met het beschikbare budget en (indien mogelijk) adviseren over het gebruik van subsidies.

Uitvoering
Indien akkoord wordt gegaan met de offerte, wordt binnen 5 werkdagen een afspraak gemaakt voor de uitvoering van het werkplekonderzoek. Het werkplekonderzoek wordt inhoudelijk met de leidinggevende voorbesproken. Tijdens het werkplekonderzoek wordt een gesprek gevoerd met de betrokkene.

De volgende zaken komen aan de orde:

-Klachten (ontstaan, voorgeschiedenis, beleving, coping)
-Interventie (indien uitgevoerd) van de werknemer en werkgever naar aanleiding van de klachten.
-Behandeling van de klachten
-Taak/functie analyse, rekening houdend met:

- werkplek
- werkhouding/-wijze
- werktaken
- werktijden
- werkdruk
- privé-situatie

Observatie werkplek en werkhouding/werkwijze
Bij de taak/functie analyse hoort een observatie waarbij de werkplek en de werkwijze in kaart
wordt gebracht. De werknemer wordt op de eigen werkplek geobserveerd om een zo goed
mogelijk beeld te krijgen van de werksituatie.

Bespreken oplossingsmogelijkheden
Naar aanleiding van de anamnese en de observatie wordt een advies gemaakt. De
leidinggevende en de medewerker worden bij dit besluitvormingsproces betrokken. Advies
wordt gegeven voor korte en lange termijn. Korte termijn oplossingen richten zich zoveel
mogelijk op het wegnemen van de klachten en daarmee het voorkomen van uitval door
verzuim. Adviezen op de langere termijn richten zich op het wegnemen van de oorzaak (indien deze duidelijk is). Indien het mogelijk is de oorzaak meteen weg te nemen wordt dat natuurlijk gedaan.

Rapportage
De uitkomst van het werkplekonderzoek wordt binnen een week verstuurd naar de
leidinggevende. De rapportage bestaat uit:
 uitgangssituatie;
 conclusie op basis van het werkplekonderzoek;
 aanbevelingen voor verbetering van de werksituatie en het terugdringen van klachten.
Een kopie van het werkplekonderzoek wordt verstuurd naar de werknemer. Indien gewenst
sturen we een kopie naar de arbodienstverlener.

Evaluatie
Na 6-8 weken wordt contact met uw organisatie opgenomen om het werkplekonderzoek te
evalueren.

© 2021 5kwadraat | Webdesign & Realisatie: VisieCom